Wednesday 2nd October 6.15pm – Evening Prayer.

Friday 4th October: 7pm – Sung Compline

Sunday 6th October: 10.30am – Sung Eucharist

  • President: Ginny Royston
  • Preacher: Ginny Royston

Readings:

  • Habakkuk 1: 1-4, 2: 1-4
  • 2 Timothy 1: 1-14
  • Luke 17: 5-10

Sunday 6th October: 6pm – Compline